Här kommer lite information och några frågor och svar om tillstånd vid brandfarliga arbeten.

För alla brandfarliga arbeten krävs det att en tillståndsansvarig bedömer brandfaran, går igenom säkerhetsreglerna och skriver ett tillstånd.

Den första säkerhetsregeln i företagsförsäkringar (nr 0) handlar om just tillstånd: (utdrag ur försäkringsvillkor nedan)

Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på
tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller
total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en
tillståndsansvarig som ska bedöma om arbetena medför fara
för brand.

Om fara för brand bedöms föreligga, får heta arbeten utföras
endast under förutsättning att den tillståndsansvarige
:

  • utfärdar tillstånd för arbetena på Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld
  • under arbetenas utförande förvissar sig om att
    nedanstående säkerhetsregler följs

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.

Den tillståndsansvarige får inte utföra de heta arbetena.